นโยบายตัวแทนจำหน่าย

ระเบียบปฏิบัติของตัวแทนจำหน่าย บริษัท โกลด์ ฟาเธอร์ 1978 จำกัด
การเป็นตัวแทนจำหน่ายโกลด์ ฟาเธอร์ คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวท่านเองและตัวแทนจำหน่ายทุกคน
ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ *** Gold Dealer / VIP Dealer / Platinum Dealer ***

  1. ผู้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องเข้าใจก่อนว่า บริษัทฯ มิได้ ดำเนินธุรกิจ Multi Level Marketing (MLM)
  2. ห้ามชักชวนให้สมัครสมาชิกโดยพูดถึงรายได้ที่ควรจะได้รับแบบเกินจริง
  3. ห้ามขายสินค้าตัดราคา อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือนร้อน
  4. ห้ามอาศัยเครือข่ายของตัวแทน จำหน่ายเป็นแหล่งขายสินค้าอื่น ที่มิใช่สินค้าโกลด์ ฟาเธอร์ จงมุ่งจำหน่ายแต่สินค้าของเรา ซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ตัวแทนจำหน่ายโกลด์ ฟาเธอร์ ดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนตัวแทนจำหน่าย ดังนั้น ตัวแทนจำหน่ายต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆ ในการจำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าของโกลด์ ฟาเธอร์ อย่างเด็ดขาด
  5. ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายขายทองแท้กับร้านทองอื่น หากตรวจสอบพบเห็น บริษัทฯจะยกเลิกพ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่าย และจะไม่คืนค่าสมัคร
  6. การยกเลิกธุรกิจ / เพิกถอน เมื่อตัวแทนยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถแจ้งได้ที่ บริษัท โกลด์ ฟาเธอร์ 1978 จำกัด ได้ตลอดเวลา การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นตัวแทน จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำส่งบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าฟ้องร้องบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายจะถูกบริษัทฯเพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่าย และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และบริษัทฯ
  8. การกระทำของตัวแทนจำหน่าย อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ - ตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ - ตัวแทนจำหน่ายได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือสินค้าของบริษัทฯ - ตัวแทนจำหน่ายกระทำการอันเป็นเหตุ การให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและการดำเนินงานของบริษัทฯ
  9. มาตรการลงโทษ ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ขั้นที่ 2 ปลดออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย

( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปลดตัวแทนจำหน่ายผู้ใดผู้หนึ่งตามที่เห็นสมควร เมื่อพิสูจน์ได้หรือมีเหตุ อันควรเชื่อถือได้ ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 6,7,8 โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร )
** กฎระเบียบทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **